Skip to main content

Nu uppdaterar vi vår policy!

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och innebär ett ökat skydd för dig som kund och dina personuppgifter. För att du ska känna dig trygg med hur Sport & Reklamtryck i Kramfors AB behandlar dina uppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy som redogör för hur dina personuppgifter sparas och vad de används till hos oss.

Läs gärna vår integritetspolicy nedan. Har du några frågor kan du alltid kontakta oss!

Integritetspolicy för Sport & Reklamtryck i Kramfors AB | GDPR (nedan kallad SRK(röd)SRK arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Den här policyn fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Vi uppdaterar vår Integritetspolicy enligt GDPR löpande och den här texten kommer att uppdateras.

Integritetspolicy

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur SRK Aktiebolag, org. nr 556539-0126, Kyrkviksvägen 3, 872 30 Kramfors,

e-mail: sportprofil@telia.com,(”SRK”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då SRK tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, vid event anordnade av SRK, serviceärenden och övrig i kontakt med SRK besök på webbplatsetc.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvarig

SRK Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för SRK behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dinapersonuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, delta i våraevents eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter omdig.

3.2 SRK samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, använder dig av SRK support, besöker SRK webbplats eller anmäler dig till event somSRK

anordnar samt när du per telefon, post ellere-post kontaktar SRK.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredjeparts-tjänster för adressuppdatering såsom kreditinstitut.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi omdig?
  • För dig som köper varor eller tjänster avSRK

De personuppgifter SRK samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer) Adress

Telefonnummer Geografisk information E-postadress

4.2  För dig som kontaktar oss per post, e-post ellertelefon

De personuppgifter som SRK samlar in och behandlar om dig när du vänder dig till SRK och kontaktar oss per e-post eller telefon är:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer

 • För dig som besöker vårwebbplats

De personuppgifter som SRK samlar in när du besöker vår webbsida är: Namn

Identifikationsnummer (organisationsnummer) Telefonnummer

 • För dig som anmäler dig till ett event som SRKanordnar

De personuppgifter som SRK samlar in och behandlar om dig när du anmäler dig till ett event som SRK anordnar är:

Namn
Identifikationsnummer (organisationsnummer)
Telefonnummer
E-postadress

 • För dig som använder dig av SRKsupport

De personuppgifter som SRK samlar in och behandlar när du använder dig av SRK support är: Namn
Identifikationsnummer
Telefonnummer
E-postadress

 1. Varför behandlar vi uppgifter omdig?
  • För dig som köper varor eller tjänster avSRK

SRK behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SRK dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter; Lämna information, sända eventinbjudningar och rikta marknadsföring, per post,

e-post, SMS/MMS samt telefon avseende SRK och utvalda samarbetspartners varor och tjänster; Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2      För dig som kontaktar SRKper post, mail eller telefon

SRK behandlar dina personuppgifter för att: Besvara frågor

Erbjuda våra tjänster Kontakta dig

 • För dig som besöker SRKwebbplats

SRK behandlar dina personuppgifter för att: Marknadsföra och erbjuda våra tjänster

 • För dig som anmäler dig till ett event som SRKanordnar

SRK behandlar dina personuppgifter för att: Planera, administrera och genomföra event Tillhandahålla information om event

Köpa in tillbörligt tilltugg och livsmedel för eventet

 • För dig som använder dig av SRKsupport

När du kontaktar SRK support behandlar SRK dina personuppgifter för att: Tillhandahålla och genomföra supporttjänst

Följa upp supportärende

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dinapersonuppgifter

6.1

SRK baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

 • Vibehandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Däri inbegripet att utföra tjänster, skicka och fakturera varor till
 • En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. SRKhar ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina
 • I vissa fall kan SRKha en rättslig förpliktelse att behandla dina

Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

SRK behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
  Ändamål
  Rättslig grund
  Kategorier av personuppgifter
  Lagringstid

Genomförande av köp, fakturering, utförande av tjänst och genomförande av kundservice Fullgörande av avtal om köp, lagerhållning och leverans av varor till kund

Namn, identifikationsnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress Under den ansvarstid som gäller för såld produkt eller utförd tjänst

För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Fullgöra en rättslig förpliktelse

Namn och identifikationsnummer, adress

 • år efter det kalenderår då räkenskapsåretavslutades

För att marknadsföra varor och tjänster samt sända eventinbjudningar

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress

Ett år efter att du senast varit aktiv hos SRK, till exempel genom att handla hos oss, besöka vår webbplats eller kontakta vår kundtjänst

För att tillhandahålla och genomföra supporttjänster Fullgörande av avtal om köp, lagerhållning och leverans avvaror

Namn, identifikationsnummer, telefonnummer samt e-postadress Under den ansvarstid som gäller för såld produkt eller utförd tjänst

För att genomföra event som SRK anordnar Fullgörande av avtal om deltagande i event

Namn, identifikationsnummer, telefonnummer samt e-postadress Till dess att aktuellt event genomförts och fakturerats.

För att besvara inkomna frågor och erbjuda våra tjänster då du kontaktar SRKIntresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress

Till dess att inkommen fråga eller kontaktförfrågan besvarats.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter omdig?
  • Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.SRK kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SRK rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk
 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1

SRK kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till och andra samarbetspartners.

 • Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut tillkreditupplysningsföretag.
 • Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av SRK om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SRK rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska
 1. Ändring avintegritetspolicy
  • SRK har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SRK kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av
 2. Skyddet av dinapersonuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

SRK har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg och modernaste och säkrast möjliga skydd mot malware, virus mm.

 1. Dina rättigheter

12.1SRK ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällandelagstiftning.

 • SRK kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller
 • Du har rätt attbegära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag överden behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. Radering av dina personuppgifter.

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 • SRK kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av
 • Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina
 • Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till sportprofil@telia.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
 1. Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På SRKse använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare ellerenhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de gårut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen dubesöker).

4)    Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss användsdessa i första hand för analyser, t.ex. GoogleAnalytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan själv styra över användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderarcookies.

Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 1. Kontaktinformation
  • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om dennaIntegritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Sport & Reklamtryckeri i Kramfors AB
Göran Gustafsson
Kyrkviksvägen 3
872 30 Kramfors